Angajari la Politie fara concurs. 21 de locuri la Satu Mare

Inspectoratul General al Poliției Române a demarat procedura de ocupare, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina a unui număr de 71 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” din cadrul Poliției Române, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale, în cadrul următoarelor unități de poliție:

– IPJ Botoșani – 5 posturi;

IPJ Maramureș – 9 posturi;

– IPJ Satu Mare – 21 posturi;

– IPJ Suceava – 10 posturi;

– IPJ Tulcea – 21 posturi;

– IPJ Vaslui – 5 posturi.

În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele interesate trebuie să cunoască faptul că procedura de ocupare se organizează la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul inspectoratelor de poliţie județene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează procedura, se realizează activitățile de recrutare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La procedura de ocupare pot să participe persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale, valabile pentru toate posturile aflate în procedură de ocupare:

– să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

– să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);

– dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

– să dețină permis de conducere categoria „B”;

– de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, respectiv să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile care se regăsesc în cadrul fiecărui inspectorat de poliție județean, menționând unitatea în cauză, (Exemplu: Vă rog să-mi aprobați înscrierea la procedura de ocupare, fără concurs, a posturilor de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași).

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează procedura.