Se fac angajari la Politia Locala Satu Mare

Serviciul public “ POLIŢIA LOCALĂ” Satu Mare cu sediul în Satu Mare Str. Petőfi Sandor Nr.47 organizează, în perioada 09.05.-16.05.2022, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice specifice de execuție vacante:

La Direcția Ordine Publică:

– 3 funcții publice specifice de execuție vacante -polițist local clasa I, grad profesional debutant

– 2 funcţii publice specifice de execuție vacante-poliţist local  clasa I, grad profesional asistent

– 2 funcții publice specifice de execuție vacante -polițist local clasa III, grad profesional debutant

– 3 funcţii publice specifice de execuție vacante -poliţist local  clasa III, grad profesional asistent.

Condiții de participare:

1.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate,  respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
2.Condiții de vechime, studii și aptitudini:
a.Pentru funcţia  publică din clasa I cu grad profesional asistent
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-testare aptitudini fizice în proba suplimentară;
b. Pentru funcţiile  publice din clasa I cu grad profesional debutant
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– testare aptitudini fizice în proba suplimentară;
c. Pentru funcţiile  publice din clasa III cu grad profesional asistent
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– testare aptitudini fizice în proba suplimentară;
d. Pentru funcţiile  publice din clasa III cu grad profesional debutant
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
– testare aptitudini fizice în proba suplimentară;
3. Condiții specifice:
– permis de conducere categoria B obligatoriu pentru toți candidații conform cerinței din fișa postului;
Condițiile specifice sunt eliminatorii.
4.Calendarul desfășurării concursului:
–   perioada de depunere a dosarelor 08.04-27.04.2022 la secretariatul comisiei;
–   selecția dosarelor se va face în perioada 28.04-04.05.2022;
–    proba fizică va avea loc în data de 09.05.2022 constând în  alergare rezistenţă, alergare viteză, săritura în lungime de pe loc(bărbaţi şi femei), flotări(bărbaţi), genuflexiuni(femei).Baremul este afişat la sediul instituţiei.Proba va avea loc pe Stadionul Dinamo la ora 11°°;
–    proba scrisă în data de 11.05.2022 ora 9°°, la sediul instituției din str. Petőfi Sándor nr.47
–    proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și locul susținerii probei interviu se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.
Contestațiile la rezultatele probelor de concurs se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
5. Dosarul de concurs va conține :
– formularul de înscriere;
– curriculum vitae, model comun european;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii, alte specializări, perfecționări, masterat…etc;
– copie a carnetului de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor;
– fișa medicală tip la încadrare ;
– cazierul judiciar;
– declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității ;
Copiile documentelor enunțate mai sus vor fi legalizate sau vor fi însoțite de originale și vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

6. Persoana de contact: Dan Adina, consilier superior,
Tel.-0261.727020  ; Fax-0361.408050 ; e-mail : salarizare@politialocalasm.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.