Municipiul Satu Mare intra în carantina

Municipiul Satu Mare, respectiv localitatile Păulești, Vetiș și Sanislău vor intra în carantina. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare a adoptat hotărârea Nr. 52 din 16.11.2020 pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități privind instituirea carantinei zonale în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

Hotărârea trebuie aprobata de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

HOTĂRÂRE:

ART.1. Se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 19.11.2020 ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

ART.2. (1)Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

(2)Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din municipiul Satu Mare și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, după caz;

ART.3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, (Anexă) legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART.4. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată:

 • În intervalul orar 05:00-23:00, în interiorul zonei menționată la art.1, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 • participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 • alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • deplasarea în vederea de obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte, etc).
 • În intervalul orar 23:00-5:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), l).
 • În/din zona menționată la art.1 este permisă intrarea / ieșirea pentru:
 1. transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 2. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități în zona carantinată în domeniile: economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor ;
 3. persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 4. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 5. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 6. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
 7. deplasarea în vederea de obținerii de acte oficiale ( acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte, etc).
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 1. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 2. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
 3. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

ART.5. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. Se permite tranzitarea municipiului Satu Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localități.
 2. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

ART.6. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri suplimentare :

 1. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
 2. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă).
 3. Este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.
 4. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber, se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.

ART. 7.  În zonele prevăzută la art.1, se interzic următoarele activități:

 1. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 2. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor. Vor putea comercializa doar în sistem “take-away”/ catering;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz ;
 5. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991;
 6. Organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 7. Activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 8. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 9. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri în spații închise;

ART.8. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21:00 cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/hypermarketuri la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică;

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare fizică;

Art.9.  Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

ART.10.  Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Satu Mare pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

Art.11. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someș” al judeţului Satu Mare asigură transmiterea mesajelor de avertizare prins sistemul RO-ALERT către populația din localitățile carantinate, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.

ART.14.  Instituția Prefectului – Județul Satu Mare va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu și către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru punere în aplicare.

ART.15.  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.