Cum se va desfășura activitatea de judecată în perioada 15 mai – 31 august

Reţinând contextul excepţional generat de pandemia de COVlD-19 şi evoluţia acesteia pe teritoriul României;

Având în vedere că pentru limitarea infecţiilor cu noul coronavirus SARS-COV-2 se recomandă implementarea măsurilor de distanţare socială;

Ţinând seama de necesitatea unei abordări coordonate în privinţa acestei situaţii, care să asigure o implementare unitară a măsurilor de prevenţie la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Oradea;

Luând în considerare şi măsurile deregătorii adoptate prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 734/12.05.2020 cu privire la activitatea administrativ-judiciară a instanţelor judecătoreşti ce se va desfăşura în perioada 15.05.2020 – 31.08.2020, prin derogare de la prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tribunalul Satu Mare a stabilit următoarele masuri necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii de judecată în perioada 15.05.2020-31.08.2020:

 

1. Accesul personalului şi al justiţiabililor în Palatul de Justiţie:

Pentru accesul personalului care îşi desfăşoară activitate în cele două instanţe cu sediul în Palatul de Justiţie din Satu Mare se recomandă utilizarea în mod exclusiv a porţii de acces dinspre strada Mileniului.

Accesul justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici şi altor categorii de participanţi la procese se va face pe poarta din strada Mihai Viteazul.

Accesul personalului celor trei instanţe, al justiţiabililor şi al celorlalte categorii de participanţi la procesele civile/penale se va face în Palatul de Justiţie cu respectarea strictă a distanţei sociale de 1,5 m.

Tuturor persoanelor li se va lua, în mod obligatoriu, de către corpul de jandarmi temperatura corporală, prin utilizarea aparatelor de luare a temperaturii la distanţă, iar persoanelor depistate cu temperatură mai mare de 37 de grade nu li se va permite accesul în Palat, fiindu-le recomandat să se adreseze medicului de familie. De asemenea, nu li se va permite accesul persoanelor care prezintă o stare generală proastă sau simptome vizibile de viroză respiratorie, gripă sau răceală. În cazul în care persoana aflată într-o atare situaţie este un participant la proces, corpul de jandarmi va informa de îndată preşedintele completului de judecată, acolo unde este cazul, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare pentru respectarea drepturilor procesuale ale respectivelor persoane.

În cazul în care într-o astfel de situaţie se află personalul instanţei, acesta va informa de îndată şeful ierarhic direct, urmând ca la rândul lui, acesta să informeze primul grefier al Tribunalului, pentru personalul instanţei.

Atât personalul, justiţiabilii cât şi ceilalţi participanţi la procese vor purta în mod obligatoriu măşti de protecţie facială, de unică folosinţă, sau confecţionate artizanal din alte materiale care să acopere nasul şi gura.

În cazul persoanelor care nu dispun în mod evident de o situaţie materială care să le permită achiziţionarea/confecţionarea măştilor de protecţie facială, li se va asigura dotarea cu o mască de către instanţa căreia i se adresează, jandarmul urmând a consemna într-un registru special numele şi datele de identificare ale persoanei căreia i s-a înmânat mască.

2. Accesul la sălile de judecată. Compartimentele Registratură si Arhivă:

Participanţilor la procedurile judiciare li se va permite accesul în Palatul de Justiţie cu 15 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele la care se prezintă.

În acest sens, corpului de jandarmi i se va înmâna de către grefierii de şedinţă, cu o zi înaintea şedinţei de judecată, o listă a cauzelor cu indicarea expresă a intervalului orar în care acestea urmează a fi luate. Jandarmul va consemna pe lista de şedinţă, în dreptul fiecărei cauze, numele persoanelor care solicită accesul în Palat pentru a participa la şedinţa de judecată.

Accesul justiţiabililor, al altor participanţi la procesele civile şi penale şi al publicului (în special al aparţinătorilor care însoţesc părţile la procesele civile/penale) în sediul instanţei poate fi limitat de corpul de jandarmi, în scopul respectării regulilor de distanţare socială, cu prealabila înştiinţare/încuviinţare verbală a preşedintelui completului de judecată.

În sălile de şedinţă, accesul participanţilor la procedurile judiciare va fi permis cu 10 de minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele respective.

Compartimentul Registratură al Tribunalului Satu Mare va desfăşură în mod excepţional activitate cu publicul, în perioada 15.05.2020 – 31.08.2020, în condiţiile prevăzute în prezentul Ordin.

Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum şi a oricăror alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace electronice (email, fax).

Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată.

Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.

Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierii şefi de secţii.

Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale, se vor putea prezenta la Registratura instanţei pentru depunerea de cereri/înscrisuri în formă fizică, în baza unei programări telefonice, la nr. de telefon 0261/713.650, realizată cu cel puţin două zile înainte, de către un grefier registrator, şi afişată pe portal instanţei cu o zi înainte de dala pentru care a fost întocmită. La finalul programului zilei pentru care a fost întocmită, lista programărilor va fi înlocuită cu lista întocmită pentru ziua următoare, care va fi predată Compartimentului IT, de către unul din grefierii registratori, cel mai târziu până la ora 14.

În vederea evitării supraaglomerării, pentru fiecare persoană se va aloca un interval de 15 minute. Prezentarea la Compartimentul Registratură, cu prealabilă programare, se va putea face în intervalul orar 8,00-12,00.

Programarea va fi predată, prin grija unuia din grefierii registratori, cu o zi înaintea datei pentru care a fost întocmită Corpului de jandarmi, iar accesul persoanelor la Compartimentul Registratură se va realiza exclusiv pe baza programărilor efectuate, cu 5 minute înaintea orei programate.

La Compartimentul Arhivă, accesul justiţiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va realiza, potrivit unei programări prealabile realizată online, cu cel puţin două zile înainte, printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa: tr-satumare-arh@.just.ro sau telefonic, la nr. de telefon 0261/710.661. Accesul pentru consultarea dosarelor se va realiza cu respectarea regulilor de distanţare socială şi doar în măsura în care justiţiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidenţe în format electronic. Programarea în vederea consultării dosarelor se va întocmi cu cel puţin o zi înaintea datei prezentării, de către grefierul arhivar sef, va fi predată prin grija acestuia corpului de jandarmi, cu o zi înaintea datei pentru care a fost întocmită, iar accesul persoanelor la Compartimentul arhivă se va realiza exclusiv pe baza programărilor efectuate, cu 5 minute înaintea orei programate. De asemenea, tot cu o zi înainte de data programată, lista programărilor va fi predată de grefierul arhivar sef la Compartimentul IT în vederea afişării pe portalul instanţei. La finalul programului zilei pentru care a fost întocmită, lista programărilor va fi înlocuită cu lista întocmită pentru ziua următoare, care va fi predată Compartimentului IT, de către grefierul arhivar sef, cel mai târziu până la ora 14.

In cazuri excepţionale, preşedintele completului de judecată pe rolul căruia se află/ori s-a aflat cauza va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă, însă sub rezerva respectării regulilor de distanţare socială.

Programul de lucru cu publicul al Arhivei se va desfăşura zilnic în intervalul orar 8,30-12,30.

La efectuarea programărilor se va avea în vedere permiterea accesului simultan a cel mult 2 persoane, pentru un interval ce nu va depăşi 20 de minute. In măsura în care va fi posibil, la momentul efectuării programării, grefierul arhivar sef va putea prelungi durata de staţionare în arhivă a persoanelor care au nevoie de un timp de studiu mai îndelungat, luând în considerare nr. programărilor din ziua respectivă.

3. Reguli de comportament în incinta Palatului de Justiţie:

Pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanţei, personalul acesteia, justiţiabilii, alţi participanţi la procesele civile şi penale, precum şi publicul sunt obligaţi să poarte masca de protecţie facială.

Preşedintele completului de judecată poate dispune înlăturarea din sala de judecată a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, obligaţia de a purta mască, cu respectarea în mod corespunzător a dreptului la apărare al părţii, acolo unde este cazul.

Membrii corpului de jandarmi vor supraveghea respectarea obligaţiei de purtare a măştii de către persoanele participante la procedurile judiciare, şi în caz de neconformare, după o prealabilă atenţionare, vor putea dispune îndepărtarea persoanei din incinta Palatului, din dispoziţia preşedintelui instanţei căreia i s-a adresat respectiva persoană. Acolo unde este cazul, va fi informat despre măsură şi preşedintele completului, pentru a fi dispuse măsurile administrative şi judiciare necesare respectării drepturilor procesuale.

4. Reguli particulare instituite pentru buna desfăşurare a şedinţelor de judecată la Tribunalul Satu Mare:

în vederea evitării supraaglomerării în zonele destinate accesului în Palatul de Justiţie, se decalează ora de începere a şedinţelor de judecată, conform următorului grafic:

– la Judecătoria Satu Mare, şedinţele de judecată vor începe la ora 8,30;

– la Tribunalul Satu Mare, şedinţele de judecată vor începe la ora 9,00;

Completele de judecată vor fixa calupuri de cauze pentru intervale de câte o oră, pentru a se menţine pe toată durata zilei decalarea orei de acces a justiţiabililor în Palatul de Justiţie.

Pentru cauzele care au termen fixat după data de 14.05.2020 şi în care citarea părţilor s-a realizat deja pentru o singură oră, grefierii de şedinţă vor transmite în format electronic PDF, cel mai târziu cu două zile înaintea şedinţei, Compartimentalului IT lista cauzelor având menţionată ora estimată pentru strigare, pentru încărcare pe portalul instanţei, iar un exemplar va fi predat cu o zi înainte Corpului de Jandarmi, care va permite accesul persoanelor, cu menţionarea identităţii lor în dreptul fiecărei cauze şi cu respectarea intervalului orar menţionat pe listă.

Acolo unde există date de contact, grefierul de şedinţă va proceda la informarea părţilor sau a reprezentanţilor lor cu privire la intervalul orar în care va fi luată cauza.

După epuizarea acestui stoc de cauze şi citarea părţilor pe intervale orare, lista de şedinţă va fi predată numai corpului de jandarmi, pentru a putea fi limitat şi controlat accesul participanţilor la procedurile judiciare.

Toate citaţiile şi comunicările emise vor fi însoţite în continuare de următoarea informare: „în vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID – 19 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, în măsura posibilului următoarele: transmiterea corespondenţei adresate Tribunalului Satu Mare cu precădere în format electronic, prin e-mail; evitarea prezenţei în sediul instanţei, atunci când ca nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul; posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales sau de a solicita audierea prin videoconferinţă”.

Şedinţele de judecată ale completelor Tribunalului Satu Mare vor fi suspendate în intervalul 12,30- 13,00 în vederea ventilării/aerisirii încăperilor şi dezinfecţiei mobilierului şi pardoselii.

De asemenea, preşedintele completului va putea dispune efectuarea dezinfecţiei ori de câte ori apreciază necesar, în funcţie de particularităţile şedinţei de judecată.

Pentru sălile de judecată în care şedinţele se desfaşoară în doi timpi, dezinfecţia se va realiza în mod obligatoriu înaintea fiecărei şedinţe.

La fiecare sala de judecată, va fi afişat şi completat graficul de efectuare a operaţiunilor de dezinfectare.

Accesul părţilor, avocaţilor şi publicului în sala de judecată se va face, cu respectarea strictă a distanţei sociale de 1,5 m.

Este permisă staţionarea în incinta Palatului de Justiţie strict pe timpul necesar derulării procedurilor judiciare, cu respectarea regulilor de distanţare socială.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.