Concurs la Poliția Locală. De când se pot depune dosarele

Poliția Locală Satu Mare organizează, în perioada 10-17 mai, concurs pentru ocuparea a două funcții vacante din cadrul Serviciului Protecția și Controlul Mediului.

Este vorba despre:

– 1 funcţie publică specifică de execuție – poliţist local clasa I, grad profesional debutant;

– 1 funcţie publică specifică de execuție -poliţist local clasa III, grad profesional asistent.

Probele de concurs se vor desfăşura astfel:

– selecția dosarelor va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;- proba scrisă în data de 10.05.2018 ora 10°° la sediul instituției;

– proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data susținerii probei interviu se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Condiții de participare:

1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Condiții de vechime și studii:

-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 9 si art.57 alin.5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a. Pentru funcţiile publice din clasa I cu grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

b. Pentru funcţiile publice din clasa III cu grad profesional asistent – studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. – minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria B.

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs,la sediul instituției din Satu Mare str. Petőfi Sándor nr. 47, în perioada 10.04 -02.05.2018 între orele 11.00-15.00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu:

-Copia actului de identitate

-Copia permisului de conducere, categoria B

-Formularul de înscriere conform prevederilor legale

-C.V. model european

-Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-Cazierul judiciar

-Fişa medicală tip, de încadrare

-Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din strada Petőfi Sándor nr. 47 și la nr. de telefon 0361408050 – compartiment Resurse umane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.