Număr record de proiecte de hotărâre la ședința de Consiliu Local

Se anunță ședință maraton, joi, 29 martie la Consiliul Local Satu Mare. Pe ordinea de zi sunt nu mai puțin de 52 de proiecte de hotărâre.

Ședința va începe la ora 14.00.

Iată ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Roca Radu- Tiberiu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Sumlas Silviu -Valentin
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sălăgean Mariana-Geta
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Glodean Enicő
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor6.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 21.12.2017

7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.02.2018

8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018

9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna aprilie 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burseşcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Satu Mare să voteze în Adunarea generală a ,, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, aderarea comunei Agriș la Asociație
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitarea energetică a sistemului de iluminat în Zona de NORD-EST a Municipiului Satu Mare ”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitarea energetică a sistemului de iluminat în Zona de NORD-VEST a Municipiului Satu Mare ”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitarea energetică a sistemului de iluminat în Zona de SUD-EST a Municipiului Satu Mare”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitarea energetică a sistemului de iluminat în Zona de SUD-VEST a Municipiului Satu Mare ”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Satu Mare prin primar, a unor servicii de consultanță și asistență juridică privind pregătirea contractului/contractelor de achiziție publică pentru obiectivul ,, Pod peste râul Someș”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului privind schimbul de informații, între compartimentul de specialitate cu rol de organ fiscal local din cadrul U.A.T. Satu Mare si Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Satu MareIniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinate valorificării, producția anului 2018, provenite din fondul forestier public al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire imobil de apartamente cu spații libere la parter” Amplasament : Satu Mare, str. Gheorghe Barițiu nr.7
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal ,,Stație distribuție carburanți 3 pompe MPD, împrejmuire, elemente identificare semnalistică, racord drum, utilități” Amplasament : Satu Mare, intravilan DN 19 A
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,, Stabilirea traseului arterei majore de circulație între str. Diana și intersecția B-dul Unirii cu str. Aurel Vlaicu”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotarâre pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial” Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr.32-35
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale, strecurată în Planșa Reglementări -Echipare Edilitară E/01, anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 168/31.07.2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

31. Proiect de hotărâre pentru completarea art.101 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu MareIniţiator proiect: Comisia Juridică, disciplină și integrare europeană

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică
la nivelul municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

38. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de 1 mp. teren situat în Satu Mare str. Petre Ispirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

39. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor suprafețe de teren situat în Municipiul Satu Mare Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

40. Proiect de hotărâre privind acordul pentru utilizarea amprizei străzii Parc Industrial Sud, în vederea realizării lucrării – Racordare la RED a Centralei Electrice Fotovoltaice Moldovan Park Photovoltaic, localitatea Păulești, județul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru terenul în suprafață de 492 mp. situat în Municipiul Satu Mare, Zona Industrială Sud
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

43. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 313 mp.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

44. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 76 mp.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

45. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 2 241 mp.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului de împărțire pe apartamente și partaj, pentru imobilul situat în municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 45
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

47. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programul A.N.L.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

48.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea Intreprinderii de Gospodărie Comunală și Locativă Satu Mare, asupra terenului înscris în CF nr. 180062 Satu Mare sub nr. cadastral 180062Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

49.Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

50. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a imobilului-teren, înscris în CF nr. 154805 Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul de Nord
Satu Mare a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

52. Informări Consiliul local.

2 Comentarii la "Număr record de proiecte de hotărâre la ședința de Consiliu Local"

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.