Ce hotărâri au de luat consilierii municipali în ședința de săptămâna viitoare

Consilierii municipali sunt convocați în ședință ordinară, săptămâna viitoare joi, 21 decembrie, de la ora 14.00.

Iată ordinea de zi a ședinței din luna decembrie 2017:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local SatuMare din data de 26.10.2017

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna ianuarie 2018

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu MareIniţiator proiect: Comisia Juridică, Disciplină şi Integrare Europeană a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

4. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2018

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. Satu Mare nr. 226/27.11.2014 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Satu Mare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, finaţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.11.2017

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru, al Asociaţiei Municipiilor din România

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura la începutul anului 2018

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă şi a volumului masei lemnoase destinate valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Satu Mare

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului de concesiune, pentru serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiului Satu Mare

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal- Sală de evenimente în Municipiul Satu Mare, Drum Lazuri – Amplasament: Satu Mare, Zona DJ 194

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – Construire locuinţe individuale şi introducere în intravilan- Amplasament: Satu Mare, zona str. Petre Ispirescu -extravilan

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – Sediu firmă, spaţii de depozitare şi amestecuri de substanţe pe bază de apă şi solvenţi – Ampasament : Satu Mare , str. Aurel Vlaicu

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului despecialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Satu Mare

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Satu Mare

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la Transurban S.A. Satu Mare

22. Proiect de hotărâre privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Transurban S.A. Satu Mare

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei fixe lunare a membrilor neexecutivi din Consiliul de Administraţie al Transurban S.A. Satu Mare

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei fixe lunare a membrilor neexecutivi din Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale S.C. APASERV Satu Mare S.A.

26. Proiect de hotărâre privind completarea art. 6 din Actul constitutiv al S.C. APASERV Satu Mare S.A.Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare – componenta integrală și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018, ai Consiliului de Administrație al S.C. APASERV Satu Mare S.A.

29. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită către Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare, asupra imobilului situat în Satu Mare, B-dul Sănătăţii, bl. K 21

30.Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Organizaţiei Liga Apărării Drepturilor Omului, asupra imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Someşului bl. US 23, ap.1

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren situat în municipiul Satu Mare , B-dul Lucian Blaga nr. 187

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului- teren înscris în CF nr. 2503 Satu Mare

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Moiş Florentina a locuinţei situate în Municipiul Satu Mare B-dul Cloşca nr. 72-74 bl. B ,et.3, ap.22

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Stan Sanda Roxana a locuinţei situate în Municipiul Satu Mare B-dul Cloşca nr. 72-74 bl. B ,et.2, ap.11

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Pintea Sebastian a locuinţei situate în Municipiul Satu Mare B-dul Cloşca nr. 72-74 bl. A , ap.5

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 10.mp teren către S.C. Aurora S.A.

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 5850 cu nr. cadastral 7013/2/b şi vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 909 mp. rezultată în urma dezlipirii

39. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.