Concurs la Poliția Locală Satu Mare. Zece posturi vacante

Poliția Locală Satu Mare organizează în perioada 7-11 noiembrie, concurs pentru ocuparea mai multor funcţii publice specifice vacante, în cadrul Direcției Ordine Publică.

Sunt vacante următoarele duncții:

-două funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa I, grad profesional asistent;
– două funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa I, grad profesional debutant;
– două funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa III, grad profesional asistent;
– patru funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa III, grad profesional debutant.

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul instituției din Satu Mare str. Petőfi Sándor nr. 47, în perioada 10 -30 octombrie între orele 11.00 și 15.00.

Probele de concurs se vor desfăşura astfel:

– selecția dosarelor va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– testare capacitate de exprimare în limba maghiară pentru candidații care optează pentru cele 2 posturi – eliminatorie în data de 07.11.2017;
– proba fizică- eliminatorie în data de 07.11.2017 constând în alergare rezistenţă, alergare viteză, săritura în lungime de pe loc (bărbaţi şi femei), flotări (bărbaţi), genuflexiuni (femei). Baremul este afişat la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 09.11.2017 ora 10°° la sediul instituției;
– proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data susținerii probei interviu se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Condiții de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice :

– pentru 2 funcții specifice de execuție de polițist local clasa III grad profesional debutant, se solicită capacitatea de exprimare în limba maghiară cel puțin la nivel de bază (conversație).
– înălțimea candidaților să fie de minim 1,70 m la băieți și 1,65 m la fete.
– să fie posesori de permis de conducere, categoria B.

Dosarul de candidat trebuie să conțină următoarele documente: copia actului de identitate; copia permisului de conducere, categoria B; formularul de înscriere conform prevederilor legale; C.V. model european; copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; cazierul judiciar; fişa medicală tip, de încadrare; declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din strada Petőfi Sándor nr. 47 și la nr. de telefon 0361-408050 – Compartiment Resurse umane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.