Concurs pentru funcția de director la Casa Județeană de Pensii Satu Mare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) anunță organizarea unui concurs pentru ocuparae funcției de director executiv în cadrul Casei Județene de Pensii Satu Mare. Proba scrisă se va desfășura în data de 10 august, la sediul ANFP.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Concursul a fost afişat în data de 10 iulie.

Condițiile specifice în vederea participării la concurs sunt următoarele:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

-copia actului de identitate;
-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.