Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece

Începând de astăzi, 8 octombrie, cetăţenii municipiului Satu Mare sunt așteptați pentru a ridica formularele şi a depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de actele justificative privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS), situat pe strada Ilişeşti nr. 4.

Cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei vor fi preluate, de luni până miercuri în intervalul orar 08.00-13.00, joi între orele 10.00 – 15.00, iar vineri de la ora 08.00 la 12.00.

Beneficiază de acest ajutor familiile şi persoanele singure cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social, burselor de studiu şi a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, în chirie, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Datele înscrise de către cetăţeni în formularele de cereri şi declaraţii pe propria răspundere vor fi verificate în evidenţele fiscale ale municipiului de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale (DITL) din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Documentele justificative solicitate cu ocazia depunerii cererii sunt: copii xerox după actele de identitate ale membrilor familiei din care să rezulte ca aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care solicită ajutorul; copie xerox după certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificat de deces al soţului, după caz; copii xerox după certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani; adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (se specifică dacă beneficiază sau nu de tichete de masă şi dacă da în ce valoare); cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii; cupon indemnizaţie de somaj din luna anterioară depunerii cererii; cupon sau extras de cont alocaţie de stat sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi indemnizaţii; adeverinţe de la şcoală, pentru familiile cu copii, în care se va preciza dacă copiii beneficiază sau nu de bursă şcolară şi tipul acesteia; copie xerox talon de înmatriculare pentru autovehicule care nu depăşesc 1600 cm cubi (automobile, motorete, motociclete, scutere, etc.); copie xerox după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, subînchiriere, extras CF mai recent de anul 2007 (pentru proprietarii de case este obligatorie prezentarea CF); hotărâre judecătorească sau a comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentul copilului la o familia sau persoană, după caz; hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; declaraţie pe propria răspundere (formular tip eliberat de SPAS Satu Mare) a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile. Actele de identitate şi cele de stare civilă se vor prezenta în original pentru conformitate.

Cu un element de noutate legat de documentaţia prezentată la depunerea cererii, în acest an nu se va solicita adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Satu Mare cu privire la veniturile impozabile pentru membrii familiei care declară că nu realizează venituri şi nici fişa plăţii prestaţiilor sociale eliberată de către Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare, acest document fiind înlocuit de cupoane, talone şi extrase de cont pentru acordarea prestaţiilor sociale.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice SPAS Satu Mare orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. Comunicarea modificărilor se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 30 din OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei SPAS Satu Mare va efectua lunar până la începutul sezonului rece următor, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Formularele de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se eliberează gratuit la sediul SPAS, situat în municipiul Satu Mare, strada Ilişeşti, nr. 4, costul acestora fiind suportat integral din bugetul local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.