Se simplifică procedura de înfiinţare a unei firme

Ministerul Justitiei simplifica operatiunile de inregistrare a firmelor la Registrul Comertului, reglementeaza statutul registratorului comercial, dar si modul de organizare şi funcţionare a ONRC. Toate aceste noi prevederi au fost incluse intr-un proiect de lege, ce urmeaza sa intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Proiectul de lege realizeaza, in primul rand, o codificare a dispozitiilor privitoare la operatiunile de inregistrare in registrul comertului, actualmente dispersate in foarte multe acte normative de nivel primar sau secundar, unele dintre ele contradictorii sau cu continut normativ similar ori chiar identic.

Sunt prevazute astfel, intr-un singur act normativ: persoanele fizice si juridice supuse obligatie de inregistrare in registrul comertului, actele, faptele si mentiunile care se inregistreaza in registrul comertului, elementele cererii de inregistrare, sanctiunile pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare, procedura de inregistrare in registrul comertului, o noua modalitate de efectuare a publicitatii obligatorii, prin crearea Buletinului electronic al registrului comertului (care inlocuieste publicitatea prin Monitorul Oficial).

Buletinul electronic al registrului comertului

Potrivit proiectului, Oficiul National al Registrului Comertului editeaza Buletinul electronic al registrului comertului, la nivel national, pe baza unei platforme electronice centrale.

In Buletinul electronic al registrului comertului sunt publicate:
a) actele, faptele si mentiunile inregistrate in registrul comertului, pentru care legea prevede si obligatia publicitatii printr-o gazeta oficiala;
b) hotararile judecatoresti inregistrate in registrul comertului, pentru care legea prevede si obligatia publicitatii printr-o gazeta oficiala;
c) alte acte inregistrate in registrul comertului, pentru care legea prevede, alaturi de inregistrarea in registrul comertului, si obligatia publicitatii printr-o gazeta oficiala.

Publicarea se face pe baza unui tarif fix stabilit la nivelul unei mentiuni in registrul comertului pentru persoane juridice, pentru fiecare act, fapt sau mentiune publicata.

Registratorii comerciali

Proiectul de lege stabileste si procedura de control prealabil inregistrarii in registrul comertului, efectuat de registratorii comerciali, conditiile in care incheierea registratorului poate fi contestata in instanta si procedura in fata organului judiciar.

Totodata, proiectul reglementeaza statutul registratorului comercial, conceput de proiect ca functionar cu statut special, supus unor exigente care sa asigure competenta profesionala a acestuia, probitatea sa morala, impartialitatea in analiza dosarelor si pronuntarea incheierii.

Registratorul comercial este functionarul cu statut special, investit cu prerogative de autoritate publica, care efectueaza controlul administrativ pentru inregistrarea in registrul comertului.

Obligatia de inregistrare in registrul comertului

Comerciantii trebuie sa ceara, inainte de inceperea comertului, inregistrarea in registrul comertului si, dupa caz, publicarea in Buletinul electronic al registrului comertului, iar, in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau a activitatii, inscrierea si, dupa caz, publicarea mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare si publicare sunt prevazute de lege.

Prin exceptie, nu trebuie sa ceara inregistrarea in registrul comertului meseriasii si taranii care isi desfac produsele din gospodaria proprie.

Sunt supuse inregistrarii in registrul comertului si alte persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de comerciant, daca legea prevede astfel. Prin inregistrare in registrul comertului, aceste persoane juridice nu dobandesc calitatea de comerciant.
Înmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului sau a publicarii actelor aferente in Buletinul electronic al registrului comertului, dupa caz.

Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare in registrul comertului nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.

Inregistrarea in registrul comertului

Persoanele prevazute mai sus, cu exceptia persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale, dobandesc personalitate juridica, conform legii, de la data inregistrarii in registrul comertului a incheierii registratorului comercial prin care se autorizeaza constituirea si inmatricularea, daca legea nu dispune altfel.

Actele, faptele si mentiunile persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului sunt reglementate prin acte normative speciale.

Cererea de inregistrare in registrul comertului se depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului teritorial de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, in cazul persoanelor juridice, de persoana fizica sau de reprezentantul acesteia, in cazul inregistrarii unei persoane fizice autorizate, de intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale, respectiv de reprezentantul intreprinderii familiale sau, dupa caz, de orice membru al acesteia.

Cererea de inregistrare, impreuna cu documentele insotitoare prevazute de reglementarile in vigoare, precum si declaratiile-tip privind autorizarea functionarii se depun la ghiseu sau se pot transmite prin corespondenta cu valoare declarata, care va contine si dovada privind plata taxelor si tarifelor legale in contul O.N.R.C., deschis la trezorerie, data primirii corespondentei fiind considerata data inregistrarii cererii.

Cererea de inregistrare si documentele anexate acesteia in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, pot fi trimise prin posta electronica.

Comunicarea de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a actelor si orice alta corespondenta cu solicitantii se pot face si prin posta, la sediul principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat in cererea de inregistrare.

Dupa inregistrarea persoanelor fizice si juridice in registrul comertului, se elibereaza certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, insotit de incheierea registratorului comercial, si certificatul constatator/certificatele constatatoare privind autorizarea functionarii pe baza declaratiei pe proprie raspundere.

Dupa inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza incheierea registratorului comercial si, dupa caz, certificatul constatator/certificatele constatatoare privind autorizarea functionarii pe baza declaratiei pe proprie raspundere.
Certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare este documentul care atesta ca persoana a fost luata in evidenta oficiului registrului comertului teritorial si in evidenta organului fiscal.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si a incheierii registratorului comercial la inmatriculare si, dupa caz, a incheierii registratorului comercial la inscrierea de mentiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data inregistrarii cererii, fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua cand s-a sfarsit termenul, daca registratorul comercial nu dispune altfel.

Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului teritorial, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice si este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre registratorul comercial.

In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice, oficiile registrului comertului teritoriale transmit Ministerului Finantelor Publice direct sau prin intermediul O.N.R.C., pe cale electronica, datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala.

Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin.(2) Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 8 ore, codul unic de inregistrare.

Codul unic de inregistrare este utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si persoanele juridice inregistrate in registrul comertului, precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lor.

Dupa efectuarea inmatricularii societatilor comerciale si a celorlalte persoane juridice in registrul comertului, un extras al incheierii registratorului comercial se comunica, pe cale electronica, de catre oficiile registrului comertului teritoriale la O.N.R.C., spre publicare in Buletinul electronic al registrului comertului, pe cheltuiala solicitantului, operatiunea de publicare fiind asimilata, din punct de vedere al taxei aplicabile, operatiunii de inregistrare de mentiuni in registrul comertului pentru persoane juridice.

Extrasul incheierii registratorului comercial cuprinde: numarul si data incheierii, denumirea persoanei juridice, sediul social si forma juridica, numele si adresa – tara, localitatea, judetul – fondatorilor, administratorilor si, daca este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social si durata de functionare.

Pe extrasul prevazut la alin.(1) oficiul registrului comertului teritorial care a efectuat inmatricularea mentioneaza codul unic de inregistrare atribuit si numarul de ordine in registrul comertului.

Daca inregistrarea de mentiuni in registrul comertului implica si modificarea datelor inscrise in certificatul de inregistrare, este necesara si preschimbarea certificatului de inregistrare, cu achitarea taxelor si tarifelor legale.

Pierderea certificatului de inregistrare eliberat solicitantului se mentioneaza in registrul comertului, se publica in Buletinul electronic al registrului comertului, in baza declaratiei pe proprie raspundere a comerciantului persoana fizica sau a reprezentantului persoanei juridice, si se elibereaza un nou certificat de inregistrare, cu achitarea taxelor si tarifelor legale.

Ce se abroga:

Vor fi abrogate, ca urmare integrarii in acest proiect a prevederilor legale adaptate noului mecanism de control al inregistrarii, urmatoarele acte normative:
• Legea nr.26/1990 privind registrul comertului;
• Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si autorizarea functionarii persoanelor juridice;
• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.
• dispozitiile privitoare la inregistrare din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;
• dispozitiile privitoare la inregistrare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.44/2006 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Ce se modifica?

Vor fi modificate, pentru unificarea sistemului de control prealabil inregistrarii si adaptarea normelor existente, prevederi din:
• Legea nr.31/1990
• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.44/2006
• Legea nr.163/2001 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul V – Grupul de interes economic);
• Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.